Call Close
Залиште свій номер телефону і ми відразу з Вами зв'яжемось!
Також Ви можете зателефонувати нам прямо зараз.
+380968743535
Договір № ___

м.Київ «__» ______________ 201__р.
Від імені Навчального центру Климчук Тетяна Вікторівна, директор ТОВ «Українська IT-школа СМАРТ», що діє на підставі Статуту ГО «Українська IT-школа СМАРТ», з одного боку і від імені Замовника навчання ____________________________ з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. Поняття і визначення
1.1 Навчальний центр - ТОВ «Українська IT-школа СМАРТ», одна зі сторін договору, повні реквізити вказані в кінці цього договору.
1.2 Замовник навчання - одна зі сторін договору, фізична або юридична особа, від імені якої укладається цей договір, що несе за нього відповідальність і набуває права відповідно до нижчеперелічених пунктів, повні реквізити вказані в кінці цього договору.
1.3 Слухач - фізична особа, що проходить навчання на підставі цього договору. Замовник навчання і Слухач можуть бути в одній особі.
2. Предмет договору
2.1 Замовник навчання оплачує навчання Слухача відповідно до Додатку №1 цього договору.
2.2 Навчальний центр проводить навчання Слухача, зазначеного Замовником навчання, за курсом: "_________________________"
2.3 Тривалість навчання складає ___ годин, розподілених протягом __ місяців. У разі, якщо день проведення заняття оголошується державним святом, заняття в цей день не проводяться і не компенсуються.
2.4 Термін дії договору: __ місяців з моменту проведення Навчальним центром першого навчального заняття.
3. Обов'язки сторін
3.1 Навчальний центр зобов'язується:
3.1.1 Надати Слухачеві робоче місце в навчальній аудиторії на кожному занятті, проведеному відповідно до індивідуального плану, якщо того вимагає поточна тема курсу, що вивчається. Робоче місце має бути обладнане всім необхідним для заняття, але при цьому не обов'язково закріплюється за конкретним Слухачем і не є фіксованим.
3.1.2 Проводити навчання в складі групи чисельністю не більше __ осіб.
3.1.3 Забезпечити Слухача кваліфікованим викладачем.
3.1.4 Інформувати Слухача про рівень його успішності.
3.1.5 Інформувати Замовника про рівень успішності Слухача за запитом Замовника.
3.1.6 Завчасно інформувати Слухача про можливі зміни в графіку навчання.
3.1.7.Відшкодувати Замовнику вартість пропущених занять за умови надання Замовником медичної довідки, яка підтверджує відсутність Слухача на занятті у зв'язку з хворобою.
3.1.8 Надати Слухачеві можливість відпрацювання пропущених занять за умови попередньої домовленості про дату і час та додаткову оплату в розмірі 200грн./год.
3.1.9 Провести підсумкове оцінювання знань і практичних навичок Слухача. При наявності позитивного результату видати сертифікат про проходження курсу.
3.2 Замовник навчання зобов'язується:
3.2.1 Оплатити навчання однією сумою або відповідно до графіка платежів, зазначених у Додатку №1 до цього договору.
3.2.2 Забезпечити відвідування Слухачем всіх занять і виконання домашніх та практичних завдань. Забезпечити виконання Слухачем рекомендацій викладачів Виконавця щодо його навчання.
3.2.3 У разі заподіяння матеріальних збитків Слухачем відшкодувати збиток у повному обсязі протягом 10 календарних днів з моменту нанесення такого збитку.
4. Права сторін
4.1 Навчальний центр має право:
4.1.1 Використовувати особисті контактні дані Замовника навчання і Слухача для подальшого інформування їх про послуги, що надаються і новинах, а також підготовки сертифікатів.
4.1.2 При необхідності змінювати графік навчання, попередньо повідомивши про це Слухача.
4.1.3 Адаптувати заявлений план вивчення курсу під реальну успішність Слухача і потреби ринку праці без зміни кількості аудиторних годин і профільної спрямованості.
4.1.4 Інформувати Замовника про рівень успішності Слухача за власною ініціативою.
4.1.5 Не допускати до занять Слухача в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, явними ознаками інфекційних захворювань, а також усувати від занять Слухача в разі його неадекватної поведінки, що перешкоджає проведенню занять. При цьому вартість цих занять Замовнику навчання не повертається.
4.1.6 Відмовити у відвідуванні занять та видачі сертифіката Слухачеві в разі, якщо Замовник навчання має фінансову заборгованість за цим договором.
4.1.7 Розірвати договір в односторонньому порядку без відшкодування сплачених коштів Замовнику навчання при порушенні ним своїх обов'язків за цим договором.
4.1.8 Не відшкодовувати Замовнику навчання вартість пропущених занять, так само як і відмовитися від проведення пропущених занять для Слухача.
4.1.9. Змінювати розмір плати за навчання з обов'язковим попереднім повідомленням Замовника не пізніше, ніж за сім календарних днів до моменту внесення чергової суми оплати згідно з графіком, наведеним у Додатку №1 до даного договору.
4.2 Замовник навчання має право:
4.2.1 В особливих випадках одноразово змінити Слухача, що відбивається в Додатковій угоді до цього договору. Особливими вважаються випадки несподіваного відрядження, тривалої госпіталізації Слухача чи подібної ситуації, підтвердженої документально. При цьому Виконавець залишає за собою право приймати рішення про видачу сертифіката.
4.2.2.Отримувати відшкодування вартості пропущених занять у випадку надання Навчальному центру медичної довідки, яка підтверджує відсутність Слухача на занятті в зв'язку з хворобою.
4.2.3.Відпрацювати пропущені заняття в індивідуальному порядку за умови окремої оплати, яка становить 200грн./год.
4.2.2 Отримувати інформацію про відвідуваність Слухачем занять і успішності в навчанні в установленому Навчальним центром порядку.
4.2.3 Розірвати договір відповідно до умов п.6.2 розділу 6. Порядок оплати цього договору.
5. Срок дії договору
5.1 Цей договір вступає в силу з моменту укладення його Замовником навчання і Навчальним центром і діє до остаточного виконання зобов'язань сторонами або розірвання.
5.2 У достроковому порядку договір може бути розірваний у разі зміни законодавства, яке вплине на здатність однієї зі сторін виконати свої зобов'язання, і сторони не домовляться про внесення відповідних змін до тексту цього договору.
5.3 Відсутність будь-яких претензій з боку Замовника, викладених в письмовій формі і поданих Навчальному цетру протягом семи календарних днів після закінчення кожного місяця дії даного договору свідчить про прийняття Замовником послуг з навчання, наданих Навчальним центром в такому місяці згідно з договором.
6. Порядок оплати
6.1 Графік платежів відображений в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього договору.
6.2 У випадку якщо Замовник навчання бажає розірвати договір до початку навчання, Навчальний центр повертає суму, рівну 50% від сплаченої суми. У разі якщо Замовник навчання бажає розірвати договір після початку навчання, Навчальний центр коштів не повертає.
6.3 Вартість навчання не включає в себе витрати на проведення додаткових занять, відпрацювань або практики, що не входять в план курсу. Такі заходи можуть бути оголошені додатково. Їх відвідування проводиться за бажанням Слухача після внесення оплати.
6.4 При порушенні Графіка платежів Замовник навчання виплачує пеню, що нараховується з розрахунку 1% за кожен календарний день прострочення.
6.5 Після закінчення оплаченого періоду Слухач не допускається на заняття до моменту погашення пені та внесення оплати за наступний період. При цьому, за погодженням із Слухачем, графік занять може бути змінений.
7. Порядок вирішення спорів
7.1 Усі неврегульовані питання в разі їх виникнення вирішуються сторонами шляхом переговорів.
7.2 Якщо сторони не досягають згоди, то спірні питання передаються до відповідних судових інстанцій і вирішуються на підставі чинного законодавства України
8. Форс-мажор
8.1 Сторони звільняються повністю або частково від зобов'язань за цим договором у разі, якщо їх виконанню заважають обставини непереборної сили.
Реквізити сторін
Навчальний центр
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ІТ- школа СМАРТ»
Директор Климчук Тетяна Вікторівна р/с 2600 905 611 7419 в ПАТ КБ «ПриватБанк»МФО 380775
ЕДРПОУ 40721118
04210, м.Київ, вул.Оболонська Набережна, будинок 19, корпус 1
Тел. +380 96 874 35 35
+380 63 151 35 35
+380 66 071 08 81
Email: itsmart.kiev@gmail.com Директор ______________________________
Замовник навчання
Прізвище: _____________________________
Ім`я: ___________________________________
По-батькові: __________________________
Серія та номер паспорта: ______________
ІДН _____________________________________
Адреса проживання: ___________________
Тел. моб.: ______________
Email: ________________
Підпис ___________________________________
Слухач
Прізвище: ______________________
Ім`я: __________________________
Адреса: _______________________
Дата народження: _______________
Додаток №1 до Договору № ___ від «___» _____________ 201__р.

Вартість послуг відповідно до договору __________грн., 00 коп.
Прописом ______________________________________ грн., нуль коп.
Графік розрахунків

Термін оплат Сума до оплати Період оплати
При укладанні __________ За жовтень 2018р.
До 15 жовтня 2018р. __________ За листопад 2018р.
До 15 листопада 2018р. __________ За грудень 2018р.
До 15 грудня 2018р. __________ За січень 2019р.
До 15 січня 2019р. __________ За лютий 2019р.
До 15 лютого 2019р. __________ За березень 2019р.
До 15 березня 2019р. __________ За квітень 2019р.
До 15 квітня 2019р. __________ За травень 2019р.
Правила відвідування занять

1.Справжні правила координують навчальний процес, забезпечують максимальну якість послуг, що надаються.

2.Заняття в навчальному центрі проходять згідно встановленого розкладу.

3.У 2018-2019 навчальному році розкладом передбачені наступні святкові дні і канікули:

14-15 жовтня 2018 року - День захисника України;

24-25 грудня 2018 року – Різдво за Григоріанським календарем;

31 грудня 2018 – 7 січня 2019 року – Новорічні канікули;

8 березня 2019 року – Міжнародний жіночий день;

28-29 квітня 2019 року – Великдень;

1травня 2019 року – День праці;

9травня 2019 року – День перемоги;

16-17 червня 2019 року – День Святої Трійці.

Заняття, що випадають на ці дні, не пораховані в загальну кількість годин на договорі, не переносяться і не відпрацьовуються.

4. Оплата за навчання проводиться строго в терміни, зазначені в Додатку 1 даного договору.

5.У випадках пропуску заняття слухачем, послуга вважається наданою в повному обсязі, вартість не повертається. Відшкодування вартості пропущених занять відбувається за умови надання Замовником медичної довідки, яка підтверджує відсутність Слухача на занятті у зв'язку з хворобою.

6.Слухач повинен регулярно відвідувати заняття, виконувати домашні завдання. У разі неналежного виконання цього пункту Навчальний центр залишає за собою право обговорити з Замовником можливі шляхи підвищення успішності слухача, а також рекомендувати йому продовжити навчання в іншій групі, яка відповідає рівню його підготовки.

7.Слухачі зобов'язані дотримуватися правил громадського порядку, дотримуватися чистоти на території Навчального центру і не заважати проведенню занять.

8.Підписавши договір, Замовник автоматично погоджується з Правилами нашого Навчального центру і зобов'язується їх виконувати.